O nama

Health and Medical Care Solutions je kompanija osnovana sa namerom da, koristeći se znanjem, iskustvom, veštinama, ali i odnosom koji garantuje brigu o svakom pojedincu unutar i izvan organizacije, unapredi kvalitet lečenja i obezbedi svu neophodnu podršku svim korisnicima i učesnicima u procesu pružanja zdravstvenih usluga. Novi društveni odnosi zahtevaju određene moralne odgovornosti i savest zdravstvenih radnika. Uspešnost zdravstvenog radnika zavisi od stručnog i etičkog ponašanja. Za ovu profesiju osnovni uslovi za rad su znanje i savest, ali i stvaranje uslova koji omogućavaju slobodan izbor i uključenost šire društvene zajednice u komponovanje sistema efikasnog zdravstva. Zato su i najbolje organizacije one koje sve učesnike čine zainteresovanim za uspešno lečenje.

HMC Solutions je razvila koncept efikasne zdravstvene usluge koji omogućava potpunu orijentaciju ka pacijentu i prilagođavanje specifičnim potrebama svakog pojedinačnog korisnika usluga. Iako izgleda da postoji opšti konsenzus da pristupačnost treba da se obezbedi na svim nivoima u svakodnevnom životu, stvarnost jasno pokazuje da većina ljudi ne zna šta to zaista znači. Upravo iz tih razloga pristupačnost i jednakost u kontekstu pružanja zdravstvenih usluga predstavljaju imperativ u postavljanju strateških ciljeva i kreiranju poslovne politike.

Koncept efikasne zdravstvene usluge podrazumeva integraciju svih učesnika procesa i stvara uslove za racionalizaciju troškova i vremena trajanja procesa uz viši kvalitet lečenja i veću satisfakciju svih uključenih strana. Navedeni pristup izgrađen je na temelju obaveze da se obezbedi humani kontakt pacijenta i njegovog lekara, sa jedne strane i obaveze da se odgovori na izazove modernog načina života i rada, sa druge strane. Jasno je da smo na ovaj način opredelili svoj strateški fokus na obezbeđenje višeg kvaliteta života pojedinaca uz istovremeni razvoj institucionalne infrastrukture koja treba da omogući pružanje zdravstvenih i pratećih usluga na najvišem nivou.

Koncept koji smo razvili omogućio nam je ne samo da efikasno odgovaramo na promene i izazove, već i da iniciramo promene koje će za rezultat imati unapređen sistem lečenja, zdravstvene zaštite i duži i kvalitetniji život korisnika naših usluga.