Računovodstvo

Usluga računovodstva obuhvata:

 • Permanentno savetovanje o primeni propisa iz računovodstvenog, knjigovodstvenog, finansijskog i poreskog segmenta poslovanja zdravstvene ustanove,
 • Vođenje dnevnika, glavne i pomoćne knjige,
 • Vođenje KEPU knjige i izrada kalkulacije cene usluge zdravstvene ustanove,
 • Izrada poreske prijave za PDV,
 • Računovodstvena i finansijska analiza poslovanja zdravstvene ustanove,
 • Izrada završnog računa: bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks.

Usluga platnog prometa obuhvata poslove gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa:

 • Predaja pazara, zajmova i drugih uplata na račun zdravstvene ustanove,
 • Podizanje plata, zajmova i drugih isplata sa računa zdravstvene ustanove,
 • Elektronski platni promet  (e-banking),
 • Podizanje izvoda tekućih računa u bankama ili njihovo skidanje i štampanje sa interneta.

Usluga obračuna plata i drugih isplata:

 • Obračun plata za osnivače i vlasnike, direktore i radnike – bruto i neto, kao i obustave iz neto plate kroz realizaciju administrativnih zabrana,
 • Obračun bolovanja do i preko 30 dana, porodiljskog bolovanja i njihova predaja u Poresku upravu i socijalno,
 • Obračun regresa, toplog obroka i putnih troškova,
 • Obračun naknada po ugovoru o delu, privremenim i povremenim poslovima kao i dopunskom radu,
 • Vođenje evidencije o svim obračunima i isplatama a u svrhu izrade M-4 i PPP obrazaca

Usluga kadrovi i socijalno:

 • Izrada ugovora o radu kod zapošljavanja radnika, ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima kao i dopunskom radu,
 • Prijave i odjave osnivača i vlasnika, direktora i radnika u Fondu PIO,
 • Prijave i odjave osnivača i vlasnika, direktora i radnika u Fondu zdravstva,
 • Izrada rešenja o godišnjim odmorima,
 • Izrada potvrda o zaposlenju i visini primanja,
 • Overavanje postojećih zdravstvenih knjižica i pravljenje novih.

Usluga osnivanja zdravstvene ustanove:

 • Komunikacija sa nadležnim inspekcijama oko utvrđivanja ispunjenosti Zakonom propisanih uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti,
 • Organizacija (sa nadležnim inastitucijama) izrade „Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu“ i „Plan zaštite od požara“,
 • Savetovanje u izradi osnivačkog akta i njegova overa u sudu,
 • Predaja potrebne dokumentacije u APR i preuzimanje rešenja iz Agencije za privredne registre (sa PIB-om)
 • Poslovi izrade logo-a i pečata, savetovanje prilikom odabira banke u kojoj se otvara račun i dr.