Pravne usluge

Pravne usluge koje smo u mogućnosti da Vam ponudimo:

1. RADNO PRAVO

 • Izrada tipskih ugovora o radu,
 • Izrada ugovora o radu za posebne kategorije zaposlenih (rukovodioci menadžeri, kadar koji se osposobljava ili stručno usavršava iz sredstava koje obezbeđuje firma, posebno važan kadar (zabrana konkurencije i slično),
 • Izrada opštih akta iz oblasti rada – pravnilnici o radu, sistematizacije radnih mesta, pravila radne discipline i slično (koji su obavezujući za sve vaše zaposlene),
 • Pravno savetovanje i izrada odgovarajućih akata o otkazu ugovora o radu i otpuštanju radnika, kao i prilikom raznih vrsta radnih sporova.

2. KORPORATIVNO PRAVO

 • Izrada standardnih osnivačkih akata,
 • Izrada osnivačkih akata u partnerskim odnosima (sa pregovorima oko raspodele dobiti, oblika udrživanja, upravljačkim pravima i slično),
 • Savetovanje prilikom izbora pravne forme organizacije poslovanja,
 • Spajanja, partnerstva, udruživanja – izrada pravnih akata i davanje pravnih saveta,
 • Zastupanje prilikom sudskih sporova povodom korporativno-pravnih pitanja.

3. UGOVORNO PRAVO

 • Izrada tipskih ugovora sa dobavljačima i drugim poslovnim partnerima,
 • Izrada specifičnih ugovora-prilikom značajnih transakcija ili značajne dugoročne poslovne saradnje,
 • Izrada opštih uslova poslovanja (obavezujućih za sve kupce i/ili korisnike vaših usluga),
 • Savetovanje u vezi sporova povodom zaključenih ugovora,
 • Savetovanje i zastupanje u vezi sudskih postupaka povodom zaključenih ugovora.

4. ADMINISTRATIVNI PROPISI

 • Izrada pravnih saveta i mišljenja u oblasti administrativnih propisa koji regulišu vašu oblast poslovanja.

5. SUDSKI SPOROVI

 • Zatupanje u svim vrstama sporova pred sudom.