Konsalting

HMC Solutions pruža konsultantske usluge u sektoru zdravstva obezbeđujući integraciju i implementaciju teorijskih i praktičnih dostignuća iz oblasti menadžmenta i upravljanja pojedinim poslovnim procesima. U procesu pružanja usluga za ultimativni cilj je postavljeno unapređenje sistema pružanja zdravstve usluge i uslova lečenja, a uzimajući u obzir specifične zahteve i potrebe pojedinačnih zdravstvenih ustanova. Naš zadatak je razumevanje navedenih zahteva i potreba uz aktivan rad na realizaciji postavljenih ciljeva i izgradnji najvišeg nivoa poverenja sa korisnicima naših usluga.

Usluge poslovnog savetovanja koje nudimo odnose se na: 

 • Ostvarivanje potrebne komunikacije između domaćih i stranih zdravstvenih ustanova i drugih potencijalnih klijenata sa svim relevantnim državnim institucijama (lokalnim, regionalnim i republičkim), kao i drugim subjektima od interesa za realizaciju planiranih aktivnosti;
 • Organizovanje razgovora i sastanaka, kao i drugih oblika razmene informacacija svih uključenih strana, kao i drugih lica koja po bilo kom osnovu imaju ili mogu imati uticaj na projekat;
 • Prikupljanje informacija iz katastarskih opština, kopija planova i posedovnih listova, urbanističkih planova, važećih propisa, medija i drugih izvora značajnih za realizaciju programa uz izradu elaborata i dostavljanje komentara na sve navedene izvore;
 • Koordinaciju aktivnosti sa trećim licima, tj. pronalaženje partnera i ugovaranje poslova za račun klijenta (prikupljanje ponuda, predlog za izbor ponuđača, predlog ugovora i sl.);
 • Analize zakonskih i drugih akata od značaja za korisnika;
 • Analize mogućih ograničenja u projektu (studije uticaja na životnu sredinu, zaštita kulturnih dobara, ograničenja u infrastrukturi, ograničenja u prostorno-planskoj dokumentaciji, ostali problemi i ograničenja);
 • Izrade ex post i ex ante analiza u vezi sa određenim, specifičnim, projektnim zadacima;
 • Izrade investicionih studija, procene u vezi sa aktivom i pasivom, kao i izrade svih drugih dokumenata neophodnih za realizaciju određenog projekta;
 • Koordinaciju aktivnosti u vezi sa finansijskim i pravnim pitanjima od značaja za realizaciju projekta;
 • Utvrđivanje preciznog imovinsko-pravnog stanja projekta;
 • Informisanje o aktivnostima drugih učesnika u cilju omogućavanja potencijalno zajedničkog nastupa u vezi sa preduzimanjem mera za stvaranje uslova za realizaciju projekta;
 • Vođenje procedure dobijanja lokacijske i građevinske dozvole i koordinacija sa nadležnim organima u vezi sa navedenim;
 • Kod projekata koji to zahtevaju, utvrđivanje trenutnog stanja projekta u smislu sagledavanja stanja u celini, a posebno procedura u vezi sa odlučivanjem o projektu u svim telima lokalnih i državnih vlasti;
 • Sve druge usluge u skladu sa međusobnim dogovorom.