IT u zdravstvu

Savremeni zahtevi koji se stavljaju pred zdravstvene ustanove najčešće se odnose na upravljanje složenošću. Tradicionalni pristupi u novonastalim okolnostima nužno podrazumevaju deficit alata neophodnih za efikasno poslovanje. U tom smislu, upotreba informacionih tehnologija (IT) podrazumeva brojne prednosti i veoma često osnovni instrument u sprovođenju neophodnih promena u poslovanju zdravstvenih ustanova. 

Svako softversko rešenje predstavlja izazov za sebe, tj. poseduje posebne, njemu specifične karakteristike i u tom smislu nije moguće govoriti o uniformnom rešenju, međutim naše nastojanje usmereno je u pravcu poštovanja standarda koji treba da obezbede visok kvalitet softvera. Naš cilj je da poštojući navedene standarde vreme planiranja i realizacije, ali i greške, svedemo na minimum, da komunikaciju sa naručiocem posla (zdravstvenom ustanovom) učinimo razumljivom i efikasnom, da podignemo stepen angažovanja korisnika i racionalno upotrebljavamo raspoložive resurse u svim fazama izrade softvera – od razvoja do održavanja. 

HMC Solutions se opredelila da u saradnji sa pouzdanim i dokazanim partnerima razvija softver prilagođen potrebama zdravstvenih ustanova svih nivoa. Razvojem informacionog sistema nastojimo da zdravstvenim ustanovama obezbedimo neophodnu pomoć u planiranju: nabavke medicinskog i potrošnog materijala, nabavke opreme, građevinskih radova na tekućem i inesticionom održavanju i ljudskih resursa, ali i podršku u donošenju odluka i praćenju poslovnih procesa (grupa procesa). 

U dinamičnoj i efikasnoj komunikaciji sa korisnicima, partnerima i konsultantima, nastojimo da omogućimo efikasno zadovoljenje informacionih potreba zdravtsvenih ustanova najčešće u sledećem: 

 • Kreiranje, održavanje i upotreba zajedničkih evidencija,
 • Prijem pacijenata,
 • Protokoli lečenja,
 • Praćenje toka kretanja pacijenta kroz različita odeljenja i dijagnostičke laboratorije,
 • Praćenje utroška materijala i drugih resursa za jednog pacijenta,
 • Upućivanje pacijenta u druge zdravstvene ustanove,
 • Preuzimanje podataka sa dijagnostičkih aparata u različitim dijagnostičkim centrima,
 • Planiranje i nabavka medicinskog i nemedicinskog materijala i opreme,
 • Magacinsko poslovanje,
 • Finansijsko poslovanje,
 • Knjigovodstveno poslovanje,
 • Upravljanje materijalnim i nematerijalnim resursima,
 • Obračun zarada,
 • Ugovaranje poslova i fakturisanje,
 • Pravni poslovi i dr.